Atlas fyziologie a patofyziologie

LABORATOŘ BIOKYBERNETIKY A POČÍTAČOVÉ PODPORY VÝUKY ÚPF, 1. LF UK VEDOUCÍ: doc. MUDr. JIŘÍ KOFRÁNEK, CSc.
 • Fyziologické regulační systémy (Aplikace pro Windows)
  • 1. Jednoduché systémy
  • 2. Statické charakteristiky
  • 3. Dynamické charakteristiky
  • 4. Mechanický dynamický systém
  • 5. Regulační smyčka
  • 6. Model regulace pCO2
  • 7. Metabolické systémy - model enzymatického systému
  • 8. Obvod s dopravním zpožděním - model počtu leukocytů
  • 9. Dvě záporné zpětné vazby - model oběhové regulace
 • Anatomicko-histologický úvod(video Flash)
 • Průtok krve ledvinami a filtrační funkce ledvin
 • Resorpce a sekrece v jednotlivých částech nefronu
 • Poruchy prokrvení ledvin a glomerulární filtrace
 • Poruchy funkce tubulů
 • Akutní selhání ledvin
 • Chronická renální insuficience a selhání ledvin
 • Léčení selhání ledvin – dialýza
 • Komplexní simulátor funkce ledvin (aplikace MSI)
 • Ideální plyn – tlak, objem, teplota
 • Ohmův zákon
 • Proudění tekutin - Poisseuillův/ "Ohmův" zákon
 • Jevy na rozhraní kapalina-plyn (animace Flash)
 • Chemické rovnováhy, Nernstova rovnice
 • Rychlost reakce, enzymy

Info

Zde se dozvíte, jak Atlas fyziologie a patofyziologie používat. Tedy především, které dva (tři) programy musíte mít na svém počítači nainstalovány, abyste mohli využít plnou funckcionalitu Atlasu. Kromě toho můžete nahlédnout pod pokličku tvorby Atlasu a dozvědět se něco o jeho autorech. Atlas fyziologie a patofyziologie je ve výstavbě. Prosíme o strpení.

Regulace

Vysvětlit základní pojmy teorie systémů, obecné principy regulačních obvodů a jejich aplikaci na fyziologické regulace. Představit lidský organismus jako homeostatický systém regulující homeostázu vnitřního prostředí a homeostázu buněčných populaci.

Cirkulace

Vysvětlit hemodynamiku cirkulačního systému, pochopit základní principy její regulace, vysvětlit principy fungování srdce jako pumpy, srdeční revoluci, vznik EKG, srdečních ozev. Pochopit vztah srdce jako pumpy a cévního systému, vysvětlit návaznost cirkulačního systému na homeostázu objemu (vztah k ledvinám), vysvětlit cirkulační poruchy (cirkulační selhání, šok, hypertenzi [systémovou i plicní], embolie). Vysvětlit vznik EKG a jeho poruch, příznaky srdeční vady. Vysvětlit patogenezi srdečního selhání a poruch regulace krevního tlaku. V budoucnu doplnit o principy vyšetřování – echokardiografie aj.

Koagulace a hemostáza

Pochopit děje, které vedou ke vzniku krevního koagula a jejich provázanost. Pochopit význam cévní stěny, krevních destiček a plazmatických koagulačních systémů pro srážení krve. S využitím interaktivních modelů probrat vliv poruch jednotlivých částí na srážení krve, vznik hemorrhagických diatéz a hyperkoagulačních stavů.

Přenos krevních plynu

S využitím simulačních her pochopit integrovaný význam respirace, cirkulace, regulace erytropoezy a acidobazické rovnováhy pro zajištění přísunu kyslíku k mitochondriím a odsunu CO2. Pochopit příčiny a důsledky různých druhů hypoxií, pochopit význam ventilace-perfúze na hladinu krevních plynů, pochopit význam hladiny kyslíku v centrální žilní krvi (deep oxygen dle Siggaard-Andersena).

Acidobazická rovnováha

Pochopit bilanční přístup k regulaci acidobazické rovnováhy – jedná se o spřaženou bilanci vodíkových iontů a CO2. Pochopit vztah poruch acidobazické, iontové a objemové rovnováhy. Pochopit vliv hypoproteinémie, diluce a hemokoncentrace na acidobazickou rovnováhu.

Vnitřní prostředí

Pochopit vzájemnou souvislost poruch iontové, objemové, osmotické a acidobazické rovnováhy.

Buňka (signalizace, membránové děje)

Pochopit vliv fyzikálních vlastností biologických membrán na funkci buňky, vznik membránového potenciálu. Přiblížit způsoby komunikace mezi buňkami, přenos biologického signálu v buňce, obeznámit se s různými typy receptorů a signálními drahami. Pochopit, že porucha regulace jednotlivých signálních drah může vést k závažným onemocněním.

Ledviny

Maximálně využít interaktivní multimediální obrázky a modely k pochopení významu funkce jednotlivých částí nefronu, funkce ledvin jako celku, vlivu diuretik, příčin a důsledků jednotlivých ledvinných poruch a renální insuficience.

Respirace

Pochopit, jak jsou plíce anatomicky uzpůsobeny, aby plnily svou funkci – plíce jako výměník plynů. Co to přesně je difúze a faktory, které ovlivňují její rychlost v plicích. Mechanika plic, plicní kompliace a plicní odpory. Mechanismus nádechu a výdechu. Pochopit rozložení ventilace a perfúze v plicích a jeho vliv na obsah krevních plynů v arteriální krvi. Obstrukční a restrikční respirační choroby, rozdíly mezi nimi, typičtí představitelé obou skupin. ARDS a jeho patogeneze. Vyšetření dýchacího systému a jejich podstata.

Sval

S využitím interaktivních multimediálních modelů pochopit funkci svalu, vlastnosti svalové kontrakce a její molekulární podstatu, pochopit rozdíl mezi kosterním svalem, myokardem a hladkým svalem.

Fyzikální zákony

Pochopit nebo si osvěžit podstatu těch fyzikálních nebo chemických zákonů, které mají nejčastěji dopad na průběh fyziologických dějů v organizmu.